Academic journal of Health Sciencies of the Royal Academy of Medicine of the Balearic Islands
English  |  Castellà
     

 
 


 

 

NORMES DE PUBLICACIÓ A Academic Journal of Health Sciencies 
 

1. Academic Journal of Health Sciencies, òrgan de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, amb una periodicitat trimestral publica treballs originals i inèdits, articles de revisió, cartes al director i altres escrits d'interès relacionats amb les ciències de la salut.

2. Tots els manuscrits són objecte de revisió anònima per al menys dos experts externs. La recepció es comunicarà tot d'una al primer signant. 

3. Els autors hauran de redactar els treballs seguint les recomanacions i requisits d'uniformitat per manuscrits presentats per publicar en revistes biomèdiques, disponibles a http://www.icmje.org

Fonamentalment, la revista consta de les següents seccions: 

ORIGINALS: Treballs relacionats amb les ciències de la salut, en les seves branques clínica i d'investigació. L'extensió màxima recomanada és de 6.000 paraules (equivalent a 20 fulls DIN-A4 redactats a doble espai) i s'admetran fins a sis figures i sis taules. S'inclouran un màxim de 35 referències bibliogràfiques. És aconsellable que els autors no superin el nombre de sis.
Cal incloure el títol, paraules clau i resum estructurat en català o castellà i anglès, d'unes 250 paraules, amb les paraules clau del MeSH.

El Consell editorial podrà encarregar EDITORIALS sobre temes d'especial transcendència i actualitat, així com qüestions importants de la vida acadèmica o de la dinàmica de la medicina balear. Hauran de tenir una extensió de tres a cinc fulls i un màxim de dos signants.

ORIGINALS BREUS: Treballs de les mateixes característiques que els originals, però que poden ésser publicats de forma abreujada per la concreció dels seus objectius i resultats. L'extensió màxima del text serà de 1.200 paraules i s'admetràn fins a un màxim de dues taules o figures. L'estructura d'aquets treballs serà la mateixa que la dels originals, amb un resum estructurat de 150 paraules i 15 referències bibliogràfiques, com a màxim.

REVISIONS: Seran articles d'actualització o divulgació. Podran ésser encarregats pel Comitè de redacció. Tindran una extensió màxima de 6.000 paraules i s'admetran fins a sis figures i sis taules S'inclouran un màxim de 75 referències bibliogràfiques i els signants no seran més de tres. Cal incloure un resum sense estructurar (màxim 250 paraules) en la llengua de l'article i en anglès.

ESTUDI DE CASOS: Breu descripció d'un problema o experiència de la pràctica professional d'interès pels seus components novedosos i rellevants. Es recomana una extensió màxima de 6 fulls (1.800 paraules) i s'admetran dues taules i cinc figures i fins a 20 referències bibliogràfiques. Haurà d'incloure un resum sense estructurar (màxim 150 paraules) en l'idioma de l'article i en anglès.

ARTICLES ESPECIALS: Tractaran sobre historia la medicina, reflexió científica, mètodes d'ensenyament, aspectes econòmics i legislatius en relació amb les ciències de la salut i les seves especialitats. Els articles podran estar dividits en seccions a criteri dels autors. S'acceptaran un màxim de 10 fulls (3.000 paraules) i 30 referències. Cal incloure un resum sense estructurar (màxim 250 paraules) en la llengua de l'article i en anglès.

CARTES AL DIRECTOR: Aquesta secció pretén incloure de manera prioritària observacions i aportacions d'opinió formalment acceptables sobre temes publicats recentment a la revista i també notes clíniques o experiències que puguin ésser resumides en un text curt i tinguin un valor sobresortint. L'extensió màxima serà de 60 línies, de 60 a 70 pulsacions i s'admetrà una figura i una taula. El número de signants no ha d'excedir de quatre i les referències bibliogràfiques no superaran les deu. Cal incloure el títol i les paraules clau en anglès d'acord amb el MeSH.

 La revista se composa també d'altres seccions (recensions de llibres etc.) el contingut de les quals dependrà exclusivament del Consell editorial.

PRESENTACIÓ I ESTRUCTURA DELS TREBALLS

Els treballs hauran d'ésser tramesos per via web a l'adreça electrònica journal@academicjournalofhealthsciencies.org a l'atenció del Director de Academic Journal of Health Sciencies, acompanyats d'una carta de presentació que indiqui:

1) La secció de la revista on es desitja publicar el treball;

2) Declaració de que l'article és original.  

3) Declaració que tots els signants reuneixen les condicions d'autoria i han aprovat el text original. En aquesta carta s'indicarà el nom, llinatges i adreça de l'autor responsable de la correspondència, inclosa la direcció electrònica.

4) Declaració de l'existència o no de conflicte d'interessos.

Academic Journal of Health Sciencies recomana que en la llista d'autors figurin només les persones que hagin contribuït intel·lectualment al desenvolupament del treball.

Els treballs es redactaran a espai i mig i amb numeració correlativa en l'angle superior dret.

Els treballs seran lliurats i publicats en llengua catalana, castellana o anglesa.

Caldrà que la redacció dels escrits sigui clara, concisa i només seran utilitzades sigles quan el seu significat hagi estat aclarit prèviament en el text.

Cada part del treball haurà d'iniciar una nova pàgina, en l'ordre següent:

A la primera plana de l'article s'indicaran les dades següents:

a) títol de l'article (en català o castellà i en anglès).

b) nom i llinatges dels autors i número ORCID.

c) nom i adreça completa del centre de treball.

d) llista de tres a deu paraules clau del text.

e) direcció per a la correspondència.

Els treballs hauran d'ésser dividits clarament en apartats, segons l'esquema següent:

En els Originals i Originals breus: Resum, Introducció, Material (o Pacients, o Subjectes) i Mètode, Resultats, Discussió i Bibliografia.

En els estudis de casos i en les cartes al director: Cas clínic, Discussió i/o Comentaris i Bibliografia.

a.- Resum : Explicarà molt breument els objectius i els resultats del treball, amb una extensió màxima de 250 paraules. No inclourà dades que no es trobin dintre del text. El resum es lliurarà també en anglès (Abstract). Al final del resum hauran de figurar les paraules clau, d'acord amb les incloses en el Medical Subject Headings (MeSH) de Inex Medicus/Medline, disponible a http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html i traduir-les al català o castellà.

b.- Introducció : Serà tan breu com sia possible. Situarà el tema del treball i explicarà el motiu i l'objectiu que es pretén.

c.- Material (o Pacients, o Subjectes) i Mètode : Donarà totes les dades necessàries de l'estructura del treball a fi que aquest pugui ésser reproduït exactament.

d.- Resultats : Donarà les observacions efectuades sense interpretar-les i sense repetir les dades de les taules o les figures.

e.- Discussió : Comentarà els resultats i els compararà, si procedeix, amb els obtinguts en altres treballs previs.

f.- Bibliografia : Tots els treballs científics han d'anar acompanyats de la bibliografia corresponent, que figurarà al final de l'article. Se presentaran segons l'ordre d'aparició en el text amb la corresponent numeració correlativa. De les cites bibliogràfiques caldrà que en sigui feta referència en el text, on s'identificaran de manera successiva en xifres aràbigues volades. Les citacions s'hauran d'ajustar a les normes internacionals, de manera que el nom de les revistes caldrà que sigui abreujat d'acord amb l'estil utilitzat en l'Index Medicus: consultar la "List of Journals Indexed" que inclou tots els anys el número de gener de l'Index Medicus, també disponible a http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/jrbrownser.cgi

A continuació es transcriuen uns exemples de formats de cites bibliogràfiques:

Revista

Article ordinari: Relacionar tots els autors si són sis o menys; si són set o més, relacionar els sis primers i afegir l'expressió et al. després d'una coma.

Sedeño M, Mascaró M, Franco E, Girona E. Serotipaje del virus de la hepatitis C en Baleares. Medicina Balear 2000; 15: 20-24.

Article corporatiu

Grupo de Trabajo DUP España. Estudio multicéntrico sobre el uso de medicimentos durante el embarazo en España (IV). Los fármacos utilizados durante la lactancia. Med Clin (Barc) 1992; 98: 726-30.

No s'indica el nom de l'autor

El VII Congreso Nacional de Reales Academias de Medicina [editorial]. Medicina Balear 2000; 15: 69-70.

Indicació del tipus d'article

Cárdenes M, Artiles J, Arkuch A, Suárez S. Hipotermia asociada a eritromicina [carta]. Med Clin (Barc) 1992; 98: 715-6

Fuhrman SA, Joiner KA. Binding of the third component C3 by Toxoplasma gondii [abstract]. Clin Res 1987; 35: 475ª.

Treball en premsa

González JA, Bueno E, Panizo C. Estudio de la reacción antígeno-anticuerpo en enfermedades. Med Clin (Barc). En premsa 2002.

Llibres i altres monografies

Autor(s) personal(s)

Regidor E, Gutiérrez-Fisac JL, Rodríguez C. Diferencias y desigualdades en salud en España. Madrid: Ediciones Díaz de Santos; 1994

Director(s) i compilador(s) d'edició com a autors

Martínez-Navarro F, Anto JM, Castellanos PL, Gili M, Marset P, Navarro V, editors. Salud Pública. Madrid: McGraw-Hill-Interamericana; 1998.

Capítol de llibre

Porta MS, Hartzema AG. The contribution of epidemiology of the study of drugs. In: Hartzema AG, Porta MS, Tilson HH, editors. Pharmacoepidemiology. 2nd ed. Cincinnaty (OH): Harvey Whitney Books Company; 1991.p. 2-17.

Ponències publicades

Sanz-Aguado MA. La epidemiología y la estadística. En: Sánchez-Cantalejo E, editor. Libro de Ponencias del V Encuentro Marcelino Pascua; 1995 Jun 16; Granada, España. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública; 1996. P. 35-44.

Tesis doctorals

Guijarro JA. Contribución a la bioclimatología de Baleares [tesis doctoral]. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears; 1986.

Article de diari

Nau JY. Une équipe française decouvre chez la souris une hormone impliquée dans le métabolisme du fer. Le Monde 2002 Abr 5; p. 7 (col. 1-4).

Material legal

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. L. No. 31 (Nov. 8, 1995).

Arxiu d'ordinador

EPISAME [programa informàtic]. Versió Macintosh. Madrid: Escuela Nacional de Sanidad / Universidad Nacional de Educación a Distancia; 1998. 15.

Pàgina a Internet

Departamento de Histología. Universidad de Granada. Buscador de revistas médicas en Internet [accedit 1998 Nov 3] disponible a URL: http://www.histolii.gr/

Article de revista en format electrònic

Berger A, Smith R. New technologies in medicine and medical journals. BMJ [edició electrònica] 1999 [citat 14 gener 2000]; 319. Disponible a URL: http://www.bmj.com/cgi/content/full/319/7220/0

FIGURES: Caldrà que siguin de bona qualitat i ben contrastades. Contràriament, seran rebutjades. Les imatges i les gràfiques aniran  numerades de manera correlativa i conjunta. Els peus de les figures seran concisos.

TAULES: Seran lliurades en fulls independents i aniran numerades en xifres romanes. Si una taula ocupa més d'una plana caldrà repetir  les encapçalaments en el segon full.

4. El Comitè de redacció acusarà recepció dels treballs tramesos i informarà sobre la seva acceptació.

El Comitè de redacció podrà suggerir modificacions en el text quan les cregui necessàries, així com refusar la publicació dels treballs que cregui que no s'adapten als objectius de la revista. Academic Journal of Health Sciencies es reserva el dret d'introduir modificacions semàntiques i de sintaxi en el manuscrit en vistes a una millor comprensió del text, sense que això suposi un canvi del seu contingut intel·lectual.

 El primer signant de l'article rebrà unes proves impreses per a la seva correcció que procurarà retornar a la redacció abans de 48 hores. No seran admeses correccions sintàctiques o d'estil.

Els judicis i opinions expressats en els articles publicats a la revista són exclusivament responsabilitat de l'autor. L'equip de direcció declina qualsevol responsabilitat sobre el material publicat. Ni l'equip de direcció ni la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears garanteixen o recolzen cap producte anunciat a la revista ni garanteixen les afirmacions dels anunciants.

CONSIDERACIONS ÈTIQUES. CONFLICTE D'INTERESSOS

Permisos de publicació. Els autors es responsabilitzen d'obtenir de les institucions que hagin subvencionat el treball les preceptives autoritzacions de publicació.

Protecció de persones i recerca amb animals. Quan s'investigui amb éssers humans cal assenyalar si els procediments seguits havien estat aprovats per la comissió ètica del centre d'acord amb la declaració de Helsinki de 1975 en la revisió de 2000 o posteriors. No s'inclourà cap dada que permeti la identificació dels subjectes de l'estudi (imatges, noms, inicials...). En cas de que la inclusió d'aquestes dades sia imprescindible els autors se comprometen a obtenir els consentiments informats preceptius.
Quan es descriguin experiments amb animals, els autors indicaran si s'ha seguit la normativa reguladora de l'ús i cura dels animals de laboratori. 

Consentiment informat. Els autors hauran de mencionar a la secció Mètodes que els procediments emprats a l'estudi s'han dut a terme després d'obtenir el consentiment informat dels participants. 

Conflicte d'interessosAcademic Journal of Health Sciencies espera que els autors declarin qualsevol associació comercial que pugui suposar un conflicte d'interessos en relació amb el manuscrit remès. Al final de l'article ha de figurar dit possible conflicte d'interessos, adoptat a la circumstància de cada treball.

LLISTAT DE COMPROVACIONS

Acabada la redacció del treball es recomana realitzar les comprovacions que s'especifiquen en el llistat adjunt a fi d'evitar possibles errors abans de remetre'l per a publicar.

 

S'inclou la carta de presentació del treball (cos del missatge d'enviament per correu electrònic) amb tots els continguts que es sol·liciten

S'adjunten tots els fitxers del manuscrit, incloses les figures si n'hi ha

La totalitat del text, incloses les taules, les referències i peus de les figures, està en pàgines numerades i a espai i mig

En la primera pàgina o pàgina del títol del treball s'inclou el títol complet del treball, els noms complets i institucions de tots els autors i la direcció completa de l'autor responsable de la correspondència, inclosos telèfon i correu electrònic

El títol és breu, clar i a bastament informatiu

S'inclou una traducció completa i correcta del títol, resum i paraules clau a l'anglès

S'evita l'ús d'abreviatures, i en cas necessari s'aclareixen els termes complets de cada abreviatura en ésser utilitzada per primera vegadaen el text

S'enmarca l'estudi en el context d'altres treballs publicats sobre el mateix tema

Es presenta clarament la justificació i els objectius de l'estudi

Si s'ha usat una tècnica nova o poc habitual, es descriu a bastament

- Es detalla el lloc i el temps de l'estudi

Es descriu suficientment la població estudiada y el procés de selecció de les persones o fenòmens observats, els materials i equips utilitzats i la estratègia per als mesuraments i/o observacions

S'informa del seguiment de les normes ètiques necessàries segons el tipus d'investigació

Es presenten clarament els resultats, evitant repeticions innecessàries d'informació entre el text, les taules i les figures

Les conclussions del treball es fonamenten en els resultats obtinguts

La bibliografia s'adapta a les normes editorials

Les cites en el text es corresponen amb el llistat bibliogràfic

S'inclouen títols breus però a bastament explicatius en taules i figures així com els oportuns aclariments amb notes al peu

Academic Journal of Health Sciencies
ISSN Digital: 2255-0569
Journal of the Royal Academy of Medicine of the Balearic Islands © 2012

C/ Campaner, 4.
07003 Palma
Balearic Island - Spain
Tel. 0034971721230
Avís legal | Contacte
Es recomana usar navegadors compatibles amb CSS3 i HTML5